ترنج

گل وگیاه

با شروع فصل رشد آفات مختلف بروی گیاهان ظاهر و خسارت وارد می کنند

بسته به نوع آفت نوع سم و نحوه سمپاشی وزمان سمپاشی فرق می کند

نظر به اینکه قیمت سم زیاد می باشد و عموما همه گرفتار زندگی می باشند لذا رسیدگی به گیاهان هم از اولویت پایینی برخوردار است٬ پس بهتر است از توصیه های زیر استفاده نمود:

اگر باغچه کوچک است میتوان برای آفات:شته٬شته خونی٬سن درختی٬زنجره گلابی٬شته سیاه از اسپره های حشره کش مثل افکن٬اتک٬پیف پاف ٬تارو مار استفاده نمود .(البته در هنگام اقدام بایستی هوا آرام باشد واسپره پاشی بایستی از فاصله ای صورت گیرد که گیاه چرب نشود)این عمل را هر وقت که آفت دیده شد می توان انجام داد.

در صورتی که باغچه بزرگ است(باغ) میتوان از سم( متاسیستوکس-آر ) بر اساس دستورالعمل روی آن اقدام نمود( ۱۵ اردیبهشت اولین سم باشی واین عمل در صورت وجود آفت ۱۵ خرداد تکرار میشود)

در استفاده از سم رعایت نکات ایمنی ضروری است دقت کنید

+ نوشته شده در  ساعت   توسط علیرضا شریف زاده کرمانی  |